Vetenskapsrådets översyn visar att det finns stora kunskapsluckor inom svensk forskning när det gäller rättspsykiatri. Det saknas saknar även ett övergripande forskningsprogram och samordning av de insatser som görs. NSPH vill lyfta fram möjligheterna att med hjälp av peer support göra rättspsykiatrin mer patientorienterad.

I dagarna har Vetenskapsrådets publicerat resultatet av sin kartläggning av rättspsykiatrisk forskning. Studien är ett av flera led för att förbättra rättspsykiatrin. NSPH har träffat utredarna och betonat att all vård ska präglas av kunskapsstyrning och baseras på en bred syn på evidens, där även patienters och brukares erfarenheter tas till vara.

-Detta viktiga arbete måste fortsätta. Bland annat kommer vi under oktober att delta i en temadag om hur rättspsykiatrin kan förbättras, som SKL har bjudit in till, säger NSPH:s ordförande Anki Sandberg.

Rättspsykiatrin kan få ett bättre patientperspektiv genom att ta in peer support i verksamheten

När det gäller viktiga och hittills försummade forskningsområden har vi lyft fram personalens attityder till patienterna och deras anhöriga. Stigmatisering, som ofta leder till en känsla av hopplöshet, är ett stort problem för rättspsykiatriska patienter. Ett annat utvecklingsområde rör registerdata, där befintliga data huvudsakligen är uppbyggda på professionens skattning av patienterna. Här skulle viktig information kunna tillföras till den befintliga om man även tog in patienternas synpunkter till exempel i form av skattningsskalor av hur patienten upplever sitt tillstånd.

Vi vill också att man studera vilka doser av medicinering som används inom rättspsykiatrin, då uppfattningen är att höga doser är vanligt. Andra viktiga delar att forska om är vårdens innehåll och patienternas dagliga sysselsättning samt hur missbruksvården fungerar under tvångsvård.

Sist men inte minst har vi redovisat våra goda erfarenheter av att arbeta med peer support, som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom vård, stöd eller rehabilitering. Forskning inom peer support skulle för rättspsykiatrins del kunna vara ett sätt att arbeta med patienten, men även ett sätt att få in ytterligare en dimension i vårdteamet runt patienten och ett sätt att förändra attityder inom rättspsykiatrin.