Äntligen! Nu startar vi de första aktiviteterna i projektet ”Inflytande i rättspsykiatrin” – NSPH:s nya Arvsfondsprojekt med syfte att öka brukarinflytandet i den rättspsykiatriska vården, stärka patienternas egenmakt och minska självstigmat.

Emelie Lundin NSPH, fotograf Caroline Andersson

I höst kommer både före detta patienter och anhöriga att mötas i mindre fokusgrupper runtom i Sverige. Vi ska lyfta de erfarenheter som finns i rättspsykiatrin och höra vad olika personer bär med sig. De som deltar är ett trettiotal människor som har kontaktat oss i projektet och frivilligt anmält sig. Vi kommer att prata om hur vården fungerat, hur man tänker kring egenmakt och inflytande samt hur man upplevt bemötande från samhället och omgivningen i sin situation.

Det finns många som är beredda att dela sina berättelser för att för att bidra till att göra vården bättre. Det tycker vi är fantastiskt! Vi har också förstått att många längtar efter att få möta andra med liknande erfarenheter. För att känna att man inte är ensam. För att kunna prata öppet med andra om det man varit med om, utan att behöva förklara eller försvara. För att få uppleva det som händer när vi är starkare tillsammans.

Att vårdas i rättspsykiatrin är att på flera sätt befinna sig i ett undantagstillstånd – både ur rättslig aspekt och ur ett vårdperspektiv. Och just det faktum att man döms till vård verkar också innebära ytterligare ett stigma för individen och dennes närstående att bära med sig. Något som påverkar självbilden negativt och som tyvärr ofta verkar bidra till en känsla av ännu brantare uppförsbacke på vägen mot återhämtning, en bättre hälsa och fungerande vardag efter avslutad vård. Detta framkommer tydligt i de inledande kontakter vi haft med målgruppen. Fördomar och skam är tyvärr fortfarande ett stort problem för den som vårdas i psykiatrin, för den som berörs av rättspsykiatri är det ännu större.

Det finns många som är beredda att dela sina berättelser för att för att bidra till att göra vården bättre. Det tycker vi är fantastiskt!

Psykiatri i allmänhet, och rättspsykiatri i synnerhet, är en vetenskap som korsar många fält. Och kanske är det inom detta medicinska område, som våra samhälleliga värderingar, vår människosyn och våra sociala normer påverkar behandling och bemötande allra mest. Kombinerat med den slutenhet som rättspsykiatrins verksamhetsnivå dessutom ofta präglas av, skapar det ett särskilt utsatt läge för den enskilde. Detta måste vi våga prata mer om.

Tillsammans med samverkande rättspsykiatriska kliniker i Stockholm, Vadstena, Örebro, Katrineholm, Växjö och Säter – samt Sveriges kommuner och regioner och Studieförbundet Vuxenskolan, är vår ambition att ha en ödmjuk och utforskande men samtidigt ärlig utgångspunkt i allt vi kommer ta oss för. Vi hoppas det ska främja både utveckling och samarbete.

Vård, myndigheter, beslutsfattare och brukarrörelse behöver få en bättre bild av hur de insatser, metoder och system som finns inom rättspsykiatrin faktiskt svarar gentemot de grupper som de är tänkta för. Målet är ju en effektiv, god och nära behandling – som ska hjälpa patienter att kunna skrivas ut till ett normalt och fungerande liv. För att förstå hur vägen mot detta mål kan se ut behöver vi nya och gemensamma visioner. Vi måste också involvera de som själva gjort eller håller på att göra resan. Först då kan vi uppdatera kartan och börja navigera med en gemensam kompass – mot en bättre vård och slutligen ett bättre samhälle.