I ett samarbete mellan NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin och Hjärnkoll, har fyra nya Hjärnkollambassadörer med erfarenhet av rättspsykiatri utbildats under våren.

Den här gruppen utgör en osynlig och utsatt patientgrupp. Därför är det viktigt att fler personer med egen erfarenhet av just rättspsykiatrisk vård får möjlighet att berätta om detta.

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling

Inflytande i rättspsykiatrin är ett treårigt projekt (2020–2023) som drivs av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Ett annat viktigt område är att minska självstigmat hos målgruppen samt att öka kunskapen om rättspsykiatri och bidra till en mer nyanserad bild.

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Hjärnkoll har 300 ambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa för att öka kunskap och öppenhet.

Vill du veta mer om Inflytande i rättspsykiatrin eller komma i kontakt med ambassadörerna? Välkommen att kontakta projektledare Emelie Lundin:
076-698 63 45
emelie.lundin@nsph.se

Läs mer om NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrinnsph.se/rattspsykiatri

Följ projektet på Facebook: @inflytandeirattspsykiatrin