1. Sverige har ett, i västvärlden sett, unikt system där psykiskt sjuka personer prövas i domstol och kan dömas för brott. Anser ni att detta borde förändras så att de här personerna får komma direkt till vården så som det ser ut i övriga Europa? 

Socialdemokraterna: Frågan om hur psykiskt sjuka personer som begår brott ska prövas och dömas har diskuterats under åren och har hanterats på lite olika sätt över tid. Det är självklart viktigt att den som är sjuk får den vård som krävs. Vi har för närvarande inte några förslag om att ändra dagens system.

 

Centerpartiet: Vi vill inte ändra detta system. Själva domstolsprocessen är viktig ur brottsofferperspektiv för att både offer och anhöriga ska få en kontext och upprättelse för det de har utsatts för.

 

Kristdemokraterna: I grunden står vi bakom det nuvarande svenska systemet, men det innebär inte att det är perfekt. Rättspsykiatrin behöver fungera efter de ändamål för vilka den är grundad. Vilket är extra viktigt då rättspsykiatrin kan tvångsvårda med särskild utskrivningsprövning.

 

Miljöpartiet: Det är en stor och viktig fråga som skulle behöva ses över. Erfarenheter, konsekvenser och forskning från vårt system och andra länders system skulle behöva fångas upp för en förnyad grundläggande diskussion. 

 

Sverigedemokraterna: Nej. Även om de begår brott med en psykisk sjukdom så har gärningen begåtts. Det står ett brottsoffer på andra sidan som förtjänar upprättelse.

 

Vänsterpartiet: Vi röstade nej till regeringens förslag om förändringar av den rätts­psykiatriska vården 2008.  (Syftning på lagändringen som 2008 luckrade upp fängelseförbudet så att man numera kan döma till fängelse även om personen är psykiskt sjuk, för rättspsykiatrisk vård krävs fler omständigheter än “bara” psykisk sjukdom. reds.anm) Vi står fast vid att endast den som kan ta ansvar för sina handlingar ska kunna dömas till straffansvar för brott. De som begått brott och lider av allvarliga psykiska störningar ska vårdas inom rättspsykiatrin. I dag sitter människor som egentligen skulle behöva vård i fängelse vilket är oacceptabelt.

 

Moderaterna: Vi står bakom nuvarande rättsordning. Samtidigt så föreslår Moderaterna att det ska genomföras en total översyn av brottsbalken. I samband med det är vi öppna för att man även ser över de delar som berör psykiskt sjuka personer.

 

Liberalerna: Svar saknas. Vi har försökt nå partiet utan resultat.

2. JO kritiserade nyligen rättspsykiatrin i Sverige då patienter blir kvar längre än nödvändigt i slutenvård på grund av bristande samordning med kommunerna. Hur skulle det kunna förbättras?

Socialdemokraterna: Den socialdemokratiska regeringen gav för drygt ett år sedan i uppdrag åt en särskild utredare att se över vissa frågor som berör lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Syftet är att ytterligare stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas. Utredningen God tvångsvård (SOU 2022:40) har nyligen presenterat ett antal förslag som vi vill gå vidare med under nästa mandatperiod. Bland annat föreslår utredaren utökade möjligheter till att överklaga beslut om tvångsvård, vilket kan bidra till att minska felaktig användning av tvångsåtgärder.

 

Centerpartiet: Dels måste individanpassningen inom rättspsykiatrin öka och det måste ske en förbättrad samverkan mellan regionerna och personernas hemkommuner.

 

Kristdemokraterna: Samordningen behöver uppenbarligen förbättras, det ska finnas nationella rutiner som säkerställer att ingen hålls inne längre än vad som är motiverat. 

 

Miljöpartiet: Det är verkligen allt annat än bra när människor som kan skrivas ut med utskrivningsprövning tvingas bli kvar för att de inte har någonstans att ta vägen eller saknar en ordnad situation. Det skulle behövas transparenta avtal mellan rättspsykiatrin och kommuner och utvecklade samverkansgrupper för att hitta arbetsformer som fungerar och för att i god tid kunna förbereda hur livet med utskrivningsprövning ska fungera. Ofta är det boendefrågan som brister och det måste man hitta en lösning på. Det är möjligt att lagstiftningen också skulle behöva skärpas.

 

Sverigedemokraterna: Det är angeläget att insatser fungerar och nyttjas i den utsträckning och vid det tillfälle som är lämpligt. De brister JO noterar behöver bemötas.

 

Vänsterpartiet: All form av tvångsvård bör vara ett första led i en sammanhängande vård- och stödkedja. Ofta saknas en genomarbetad fortsatt frivilligvård när tvångsvården är avslutad, och det ökar risken för återfall i eventuellt missbruk och kriminalitet. Ansvaret för all psykiatrisk tvångsvård ska samlas i en lag med regionerna som huvudman för att förbättra rättssäkerheten och göra tillämpningen mer enhetlig.

 

Moderaterna: Moderaterna driver i riksdagen t.ex. förslaget om att det ska ske en total genomlysning av gränsdragningen mellan t.ex. socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i syfte att underlätta samordning och samarbete mellan huvudmännen. Lagstiftningen som reglerar vem som har vård- och omsorgsansvaret behöver uppdateras och förtydligas så att såväl regioner som kommuner har ett tydligt ansvar att samordna och samarbeta kring detta.

 

Liberalerna: Svar saknas. Vi har försökt nå partiet utan resultat.

3. Vill ni förändra något i vårdens insatser när det gäller rättspsykiatrin? I så fall vad?

Socialdemokraterna: Ja. Utredningen God tvångsvård har nyligen lagt förslag som syftar till att öka tryggheten, säkerheten och rättssäkerheten i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Utredningen ska nu remissbehandlas och vi ska ta del av de synpunkter som finns på förslagen. Vår ambition är att under nästa mandatperiod kunna lägga förslag i linje med utredningens förslag.

 

Centerpartiet: Det är i huvudsak en fråga för regionerna som administrerar vården. Vi anser dock att bristen på vårdplatser måste åtgärdas för att kunna möta behovet i ett läge där allt fler döms till vård istället för fängelse.

 

Kristdemokraterna: Vi vill att den rättspsykiatriska vården ska fungera så effektivt som möjligt och att patientens behov av vård upphör. Det är målet med all psykiatrisk vård. 

 

Miljöpartiet: Vårdens insatser måste vara meningsfulla. Personer kan prata om känsla av förvaring, det måste vi komma bort i från. Nyligen har en utredning presenterats, “Betänkandet SOU 2022:40 God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård”, där frågorna till viss del lyfts. Utredningen ska nu gå på remiss fram till december 2022. Vi ser fram emot att ta del av remissvaren och hoppas även att personer som själva vårdas eller har vårdats inom rättspsykiatrin också bidrar med sina synpunkter.

 

Sverigedemokraterna: I dagsläget har vi inga specifika förslag på ändringar, men det är av vikt att rättspsykiatrins verksamhet grundas på evidens och beprövad erfarenhet.

 

Vänsterpartiet: Genomgående vill vi se mer vård och mindre medicinering. Rättspsykiatrin får inte bara vara förvaring. Vidare finns det personer som dömts för mindre allvarliga brott som skulle kunna beredas bättre vård i frihet än att tillbringa långa tider inom rättspsykiatrin.

 

Moderaterna: Moderaterna prioriterar att korta vårdköerna och minska väntetiderna i vården. Vi föreslår bl.a. en lagstadgad vårdgaranti med innebörden att barn som mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd av BUP ska få det inom maximalt 30 dagar.  Vi anser vidare att hälso- och sjukvården bör kunna remittera till företagshälsovården då en anställds psykiska ohälsa antas bero på omständigheter i arbetsmiljön.  Det krävs rimliga arbetsvillkor och arbetsmiljöer som gör att fler vill arbeta inom vården och psykiatrin och att personal som varit i yrket ett tag väljer att stanna kvar.

 

Liberalerna: Svar saknas. Vi har försökt nå partiet utan resultat.