I Inflytande i rättspsykiatrin arbetar vi med anhöriga. Runt patientgruppen i rättspsykiatrin finns många anhöriga som på olika sätt kämpar för sina närstående. Så här berättar några av dem om vad som hjälpt just dem som anhöriga, och vad de ofta hade behövt mer av:

”Att man såg oss anhöriga som en resurs för patienten. Att man ser att familjen är viktig för människan. ”

”Mer öppenhet och kunskap behövs för att underlätta för alla anhöriga. Att få vara med och sätta ord på saker stärker människan.”

”När myndigheter och vård hade bra samordning, underlättade det både för patienten och oss anhöriga. Då slapp vi ordna med allt och processen gick smidigare.”

”Ett bättre och mer personcentrerat samt värdigt bemötande. Då blev jag också lugnare, mer vänligt inställd och kunde känna tillit.”

Citaten är från rapporten Erfarenheter av att vårdas eller vara anhörig i rättspsykiatrin i Sverige. Svaren hämtades från fokusgrupper med utskrivna patienter, patienter i utslussning och anhöriga och gjordes av Inflytande i rättspsykiatrin, NSPH, i december 2020. 

Vill du delta i en anhöriggrupp digitalt oavsett var i Sverige du befinner dig? Läs mer här.