Inflytande i rättspsykiatrin gör, tillsammans med Verdandi Örebro, en brukarstyrd brukarrevision på rättspsykiatriska kliniken i Örebro på uppdrag av kliniken själva. Alla patienter erbjuds att delta.

–  När man tar tillvara på patientens erfarenheter och synpunkter så leder det till att vården utvecklas i en positiv riktning, säger Sten Lundin, rådgivare och konsult i projektet Inflytande i rättspsykiatrin.

Konsulten och rådgivaren Sten Lundin från Inflytande i rättspsykiatrin är med och leder arbetet med brukarrevisionen i Örebro.

En brukarstyrd brukarrevision innebär att man utvärderar en verksamhet utifrån ett brukarperspektiv, alltså utifrån målgruppen.  Med brukarstyrd menas att den som är med och utvärderar också har erfarenhet av verksamheten eller liknande verksamhet. Till exempel ska den som utvärderar psykiatrin ha erfarenhet av att vara patient eller anhörig.

Syftet med en brukarrevision är att verksamheten ska förbättras utifrån patienternas behov och synpunkter.