Resultatet har varit över förväntan med nöjda representanter från professionen och inte minst – nöjda patienter som nu på ett nytt sätt kan bli lyssnade på.

NPSH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, bedriver ett antal projekt inom ramen för sin verksamhet. Projektet Inflytande i rättspsykiatrin har bedrivits som ett Arvsfondsfinansierat projekt under tre års tid. Nu går projekttiden mot sitt slut och därför hölls en slutkonferens fredagen den 24 februari på kontorshotellet The Park där NSPH har sitt kontor. Ett 80-tal personer kom som åhörare, och 490 personer har sett den digitala sändningen.

Emelie, projektledare för Inflytande och rättspsykiatrin och Mårten, utredare på NSPH och dagens konferencier.

Cirka 2000 personer vårdas inom den slutna rättspsykiatrin varje år. Syftet med projektet har varit att öka brukarinflytandet i rättspsykiatrin – att arbeta med patienternas egna erfarenheter och upplevelser som grund för förändring i denna annars ganska slutna värld.

– Det känns lite vemodigt att projekttiden börjar gå mot sitt slut, säger Emelie Lundin som har varit projektledare för projektet.
Moderatorn Mårten Jansson tröstade snabbt:
– Saker och ting slutar inte med Arvsfondsfinansierade projekt, de börjar…

I början av projektet visste NSPH relativt lite om rättspsykiatrin. Därför inleddes projektet med att man dialogmöten och fokusgrupper med utskrivna personer från rättspsykiatrin och anhöriga – för att samla in information och kunskap. Man har också byggt upp lokala nätverk för att kunna genomföra projektets alla olika aktiviteter. Projektet har arbetat på flera nivåer: man har inspirerat personer som är patienter i vården att bli mer delaktiga i den egna vårdprocessen. Detta genom att bland annat bjuda in till studiecirkelträffar i materialet Din egenmakt.

Man har också arbetat med aktiviteter på gruppnivå som till exempel Patientforum och brukarstyrda brukarrevisioner, vilket har gett nya möjligheter för klinikerna att öka vårdens innehåll och kvalitet utifrån ett patientperspektiv. De verksamheter som samverkat i projektet är rättspsykiatrin i Katrineholm (Karsudden), Stockholm, Säter, Vadstena, Växjö och Örebro.

Projektet har även genomfört sju större kunskapshöjande aktiviteter/konferenser och har därigenom nått ca 5 000 personer som har lyssnat, läst eller på andra sätt tagit del av resultat och slutsatser. Och projektet sjösätter fortfarande nya aktiviteter även om projekttiden lider mot sitt slut.

– Det behövs ett mer återhämtningsinriktat arbetssätt inom den rättspsykiatriska vården har vi märkt. Ökad kunskap skapar nya möjligheter. Därför startar vi idag en ny kampanj som heter Återhämtning är möjligt, där personer med egen erfarenhet medverkar. Syftet med kampanjen är att förmedla hopp, säger Emelie Lundin.

Att återerövra sin egenmakt

Därefter fortsatte konferensen med ett panelsamtal tillsammans med fyra personer som har en bakgrund som patienter inom rättspsykiatrin. Panelen berättade om sina erfarenheter av slutenvården för publiken under ledning av Connie don Marco som har varit handledare i studiecirklarna där även patienter från klass 1-avdelningar deltagit.

Sten, Marco, Ingmarie och Simon – som pratade med samtalsledare Connie om betydelsen av egenmakt när man är patient i vården.

På studiecirkelns träffar närvarade inte personalen, och allt som kom och diskuterades stannade i förtroende mellan gruppdeltagarna.

– Det kändes bra, då kunde man även prata om negativa eller svåra saker, berättade paneldeltagaren Simon. Connie don Marco undrade hur det hade känts att bli lyssnad på i studiecirkeln.

– Underbart, svarade paneldeltagaren Ing-Marie och konstaterade att det var gott om vänskapliga kommentarer och uppmuntran i studiecirkeln.

– Ja, alla borde delta i Din Egenmakt någon gång! Man lär känna varandra på djupet, utropade Connie don Marco glatt.

NSPH:s rådgivare Sten avslutade med att berömma alla som deltagit i studiecirklarna:

– Man har blivit stärkt av de här diskussionerna.

Nya arbetssätt och bättre förutsättningar för delaktighet och inflytande

I panelen för nästa samtal återfanns representanter från två av projektets kliniker: Jenny Åslund och Mikael Jonsson från Vadstena och Ann-Sofie Karlsson och Johanna Sturesson från Växjö.

Mikael Jonsson från Vadstena inledde:

– Vi vill jobba mer med Återhämtningsguiden. Den metoden gör att man känner att man betyder något som människa och inte bara är en patient, man ser ljuset i mörkret.

– Information och kommunikation är ju väldigt viktigt för att få delaktighet att fungera, konstaterade Emelie Lundin.

Jenny Åslund från Vadstena öste lovord över projektet:

– Vi är oerhört tacksamma för att vi tackade ja och blev projektpartners. Det är mycket begränsningar, mycket bevakning i slutenvården. Det kan bli en kultur av att man ofta ser hinder. Det här projektet har öppnat upp nya möjligheter. Det har varit fantastiskt kul att få vara del av de olika aktiviteterna. Det är en stor tillgång för psykiatrin. Vi har också fått in i vår verksamhetsplan att hålla kontakten med er i brukarrörelsen och det kommer att vara en självklarhet att involvera patienterna.

Ann-Sofie Karlsson och Johanna Sturesson från Växjö lyfte genomförde en presentation med rubriken ”Patienten som medskapare i vården”. År 2018 inleddes samarbetet med NSPH med en genomgång av patienternas erfarenheter av den rättspsykiatriska vården. De redogjorde därefter för en del förbättringar som har införts på klinikerna bland annat gällande kosten och lokalvården. I Växjö har fyra avdelningar jobbat med Patientforum och Återhämtningsguiden, två avdelningar har jobbat med studiecirklar.

– Vi har haft ett högt deltagande, bra samtalsledare och sett framtidshopp. Att få träffa ledare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa har känts positivt för patienterna – att få se att det finns ett liv efter rättspsykiatrin.

Ann-Sofie Karlsson lade till:

– Vi vet ju att patienterna ska vara delaktiga. Men hur gör vi? Där har samarbetet med NSPH varit väldigt värdefullt.

Jenny Åslund påpekade också värdet av att klinikerna har börjat samarbeta sinsemellan, och fick medhåll av Ann-Sofie Karlsson och Johanna Sturesson.

– Vi lär av varandra mellan våra kliniker. Det vill jag fortsätta jobba vidare med. Där har det här projektet gett väldigt mycket.

Brukarstyrda aktiviteter på gruppnivå och former för samverkan och inflytande

Mårten Jansson ledde nästa samtal med Hilda Näslund från projektet UserInvolve och Umeå universitet, Jörgen Bragner som är verksamhetschef vid Karsuddens regionsjukhus samt Sten Lundin från NSPH. Jörgen konstaterade:

– Jag förstod att vi har ett perspektiv och det är inte alltid patientperspektivet. Vi ville ha reda på vad patienterna tyckte och ville att en utomstående skulle ställa frågorna. Tillit är jätteviktigt i den här typen av samarbeten. Bara för tio-femton år sedan var det omöjligt att komma in i rättspsykiatrin, det var en sluten värld. Sen den tiden har det skett stora förändringar, inte minst genom det här projektet.  Det är en del av det förändringsarbete som började 2016. Patientrådet som vi har fått väldigt mycket hjälp med har varit navet i verksamheten.

 

Inflytande och delaktighet bidrar till att minska självstigma och öka vårdfokuset i rättspsykiatrin – våga släpp in oss!

Sista inslaget på dagen var ett inspirationssamtal om att våga släppa in brukarrörelsen i verksamheten och om att minska självstigma. Emelie Lundin inledde med att fråga vad det har för effekt att jobba brukarstyrt?

– Det är grunden för allt, svarade Anette Aspered, ledare i projektet Inflytande i rättspsykiatrin och psykolog.

Gustav Färlin från region Dalarna inflikade:

– När brukarrörelsen kommer in i verksamheten, kommer vi in med andra ögon. Man gör som man alltid har gjort och så kommer vi in och frågar ”varför gör man så här?”. De åren som jag har varit aktiv har det hänt mycket positiva saker både lokalt och nationellt. Det behöver få ta lite tid.

Därefter frågade Emelie Lundin hur man kan bli bättre på att jobba med anhörigperspektivet.

– Man behöver processer och system som inkluderar anhöriga, svarade Anette Aspered. Anhöriga är en utsatt grupp, de kanske har tappat hopp och känner ingen framtidstro. Det finns fortfarande en väldig okunskap om rättspsykiatri.

 

Projektet har öppnat dörren 

Slutkonferensen avslutades i ett samtal mellan Emelie Lundin och Conny Allaskog som är ordförande i NSPH och Mårten Jansson som moderator.

– Vi har lärt oss oerhört mycket om något vi visste väldigt lite om, summerade Conny Allaskog. Det har varit en lärandeprocess för oss och får våra samarbetsorganisationer.

Emelie Lundin konstaterade att projektet har handlat om inflytande och delaktighet men också om vårdens kvalitet och innehåll, och att projektet tillfört flera större insikter:

– Vi i Sverige tillämpar inte tillräknelighetsbegreppet i vår lagstiftning. Det gör oss unika i västvärlden. Något som också framkommit i projektet är att vården inte heller är jämlik runtom i landet – ett exempel är vårdavgifterna som ser olika ut i olika län och regioner. Även vårdens processer ser olika ut. Projektet har sparkat in dörren för nya förändringar. Det har varit ett fantastiskt samarbete, och det har ju bara börjat. Vår förhoppning är att det ska fortsätta. Patientforum är i gång, det finns brukarrevisioner att beställa och besök är bokade hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, och Justitieombudsmannen, JO. Arbetet fortsätter!