Genom att involvera personer med egen erfarenhet samt deras anhöriga kommer vi under projektets gång samla på oss värdefull kunskap som sedan kan användas av rättspsykiatriska kliniker samt patient-, brukar- och anhörigföreningar, för att utveckla den rättspsykiatriska vården. Under hösten 2020 genomfördes fokusgrupper som markerar den inledande fasen i detta arbete.

De utgångspunkter som framkommit och de kunskaper som intervjusamtalen med deltagarna gett har varit, och kommer fortsatt att vara, vägledande för fortsatta aktiviteter framåt.

Människors egna upplevelser och synpunkter är det centrala för att vi tillsammans ska kunna påverka och förbättra både vård och samhälle!

Sammanlagt deltog 35 personer i 8 fokusgrupper (16 patienter och 19 anhöriga) under hösten 2020.

• Av de som hade erfarenhet som patient (i utslussning, öppenvård eller som helt utskriven) var 5
kvinnor och 11 män. Av de anhöriga var 18 kvinnor och 1 man. Deltagarnas åldrar var från cirka 25 år
till cirka 80 år.

• Sammantaget hade deltagarna erfarenhet från rättspsykiatrisk vård i 11 olika regioner – Region Stockholm, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Östergötland, Region Västra Götaland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Jönköpings län.

• Del 1 ”Egenmakt och inflytande”
(Vad har fungerat? Vad har krånglat? Vad oroar/ger hopp? Hur har stödaktörer bidragit?
Framtidsvisioner?)

• Del 2 ”Bemötande och fördomar”
(Upplevelse av bemötande hos myndigheter och/eller vårdprofession – positivt och negativt.
Erfarenheter av hur fördomar och rädslor inom oss och i samhället drabbar. Vad man önskat fått mer
av? Vad man önskar att omgivningen visste eller hade större förståelse inför.)

Läs mer om våra fokusgrupper och resultatet som sammanställts i en rapport.

Vi vill rikta ett stort tack till alla de som delar sina levda erfarenheter från rättspsykiatrin med oss och
andra gruppdeltagare!