Projektet genomför flera aktiviteter på rättspsykiatriska kliniker i landet. Vi har även kontakt med den psykiatriska öppenvården och brukarföreningar.

Föreläsningar

Vi erbjuder möjligheten att boka Hjärnkollambassadörer som föreläser om sina egna erfarenheter av att ha vårdats inom rättspsykiatrin. Föreläsningarna vänder sig till personal och patienter.

Brukarrevisioner

En brukarstyrd brukarrevision innebär att man utvärderar en verksamhet utifrån ett brukarperspektiv.  Syftet med en brukarrevision är att verksamheten ska förbättras utifrån patienternas behov och synpunkter.

Patientforum

Patientforum är en metod utvecklad av NSPH Skåne för att öka patienters inflytande över den egna vardagen inom psykiatrin och därmed bli medskapare av den egna vården.

Studiecirklar

Vi kan anordna studiecirklar tillsammans med patienter och anhöriga med fokus på att egenmakt, framtidstro och gemenskap.

Återhämtningguiden

Projektet anordnar utbildningar och workshops i Återhämtningsguiden, ett material som kan användas av personal tillsammans med patienter för att stärka patienternas återhämtning.

Är din verksamhet intresserad av någon av våra aktiviteter? Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 076-698 63 45
E-post: rattspsykiatri@nsph.se